Legislativa

Kdy je potřeba energetický průkaz ?

Citace ze schválené novely zákona č.406/2000 Sb. o o hospodaření energií, §7a:


(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

 
(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a) zajistit zpracování průkazu

     1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
     2. při pronájmu budovy,
     3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

     1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
     2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

     1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
     2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při

     1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
     2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.


(3) Vlastník jednotky je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

     1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
     2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkající se nájmu jednotky

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

     1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
     2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

     1. prodeji ucelené části budovy.
     2. od 1.ledna 2016 pronájmu jednotky.

Je potřeba průkaz pro budovu postavenou před rokem 1947 ?

Citace ze schválené novely zákona č.406/2000 Sb. o o hospodaření energií, §7a odst. 9:

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

 

Je potřeba energetický průkaz při zateplení budovy ?

Ano, při zateplnení více jak 25 % obálky budovy je potřeba zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy a to i v případě že stavební úřad nepožaduje stavební povolení ani ohlášení stavby.

Citace ze schválené novely zákona č.406/2000 Sb. o o hospodaření energií, §7, odst.2 :

(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,

b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu,

c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu.

 definice větší změny dokončené stavby (viz. §2, odst.1,písm. s): větší změnou dokončené budovy je změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy

Kdo je oprávněn provádět energetické průkazy?

Průkaz energetické náročnosti budovy může vypracovávat pouze osoba oprávněná podle § 10 (energetický specialista) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, nebo osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu — vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

seznam energetických specialistů
Kontaktní osoba:

Ing. Jakub Kozák

e-mail:     info@penb-kozak.cz
tel.:         777 209 493
Kontaktní adresa:
Zálesí 283,
Světice 251 01
GPS 49°58'2.395"N, 14°39'32.101"E
Najít na mapě
Copyright © 2012 Jakub Kozák
Realizace: EKdesign.cz

GDPR

Geodézie Říčany